مشاوران آی تی

فهرست اعضای مشاورین دارای حق رای در دومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی به شرح پیوست میباشد. مشاورین در مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره جدید مجاز به انتخاب دو نفر عضو مشاور در هیات مدیره نظام صنفی رایانه خراسان رضوی خواهند بود.  بای گروه مشاورین نفر سوم منختب به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره  منظور خواهد شد. مشاورین در مجمع  مجاز به انتخاب و رای به بازرس قانونی نیز خواهند بود.

مشاورین رتبه ۳ فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خراسان رضوی

گروه یا شاخه مشاورین فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام های صنفی رایانه ای کشور در استانها مستند به بند ج ماده ۳۲ آیین نامه اجرائی مواد ۲و۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای برای انجام فعالیتهای مشاوره ای و نظارت بر  پروژه های انفورماتیکی تشکیل میشوند پروانه مشاوره و نظارت (فعالیت) این گروه از اعضاء  با تعیین سقف مجاز فعالیت توسط مراجع ذیربط صادر و بزودی اعطاء خواهد شد.
تذکر: کدهای عضویت حقیقی مطابق با آیین نامه به ترتیب تقدم عضویت حقیقی افراد ایجاد گردیده است.

شماره همراه نام خانوادگی نام کد عضویت
حقیقی
۹۱۵۱۱۰۶۱۷۱

سمیعی

محمد رضا ۵۱۰۳۰۰۰۲
۹۱۵۵۰۸۶۹۵۰ اسدی شهیدی محمدوحید ۵۱۰۳۰۰۰۵
۹۱۵۳۱۳۱۹۸۹ ماندگار حسین ۵۱۰۳۰۰۲۳
۹۱۵۵۱۱۱۷۶۰ قدمیاری علیرضا ۵۱۰۳۰۰۲۹
۹۱۵۵۱۰۵۵۶۳ فدایی حسین ۵۱۰۳۰۰۳۰
۹۱۵۱۱۵۵۸۲۷ نجفی عیسی ۵۱۰۳۰۰۳۹
۹۱۵۱۲۳۱۰۳۱ ظریف هدی ۵۱۰۳۰۰۴۳
۹۱۵۳۱۷۶۳۲۴ بنانژاد محمود ۵۱۰۳۰۰۵۰
۹۱۵۵۰۰۷۸۱۶ شاهین صنوبری محمدرضا ۵۱۰۳۰۰۵۶
۹۱۵۵۱۲۰۲۳۰ کسائیان نائینی مرتضی ۵۱۰۳۰۰۶۰
۹۱۵۵۱۲۶۴۲۳ رضوی فارمد امیر رضا ۵۱۰۳۰۰۶۲
۹۱۵۵۱۴۸۱۴۵ حقانی ذبیحی حمید ۵۱۰۳۰۰۶۹
۹۱۱۲۲۲۵۹۵۱۱ اسکندریان انجشش جعفر ۵۱۰۳۰۰۷۴
۹۱۵۵۱۱۹۱۳۳ صفاری اعظم ۵۱۰۳۰۰۸۰
۹۱۵۳۰۱۴۳۸۸ افخمی روحانی حسین ۵۱۰۳۰۰۸۵
۹۱۵۱۱۳۹۹۷ حسینی سید عبدالحسین ۵۱۰۳۰۰۸۶
۹۱۵۳۰۴۴۰۵۹

حشمت مهاجر

محمد رضا ۵۱۰۳۰۰۹۲
۹۱۵۳۰۴۵۰۸ جاهدی چکاب جواد ۵۱۰۳۰۰۹۳
۹۱۵۳۱۵۵۹۷۳ حسینی سید علی ۵۱۰۳۰۰۹۸
۹۱۵۳۱۷۸۴۳۶ مقیدنیا امیر ۵۱۰۳۰۰۹۹
۹۱۵۱۱۰۰۹۶۸ روح بخش معارف حمید رضا ۵۱۰۳۰۱۳۹
۹۱۵۳۱۶۲۸۹۲

رضوی فارمد

علیرضا ۵۱۰۳۰۱۴۴
۹۱۵۱۱۱۴۱۲۴ خزاعی نژاد پوریا ۵۱۰۳۰۱۶۴
۹۱۵۹۱۱۰۵۸۲

عمواوغلی رحیمی

سان مهربان ۵۱۰۳۰۱۶۹
۹۱۵۳۰۵۸۰۰۲ علی پور چک آب بهزاد ۵۱۰۳۰۱۷۰
۹۱۵۵۰۷۶۵۶۰

نیری ترشیزی

فرشته ۵۱۰۳۰۱۸۸
۹۱۵۳۱۱۸۴۳۳ فاطمی پور فرزانه ۵۱۰۳۰۱۹۳
۹۱۵۱۱۶۰۲۸۲ کلاتیان حجت ۵۱۰۳۰۲۰۰
۹۱۵۵۱۴۷۸۲۷ باذلی محمد ۵۱۰۳۰۲۰۲
۹۱۵۱۱۱۹۰۱۵ مصدق محمد ۵۱۰۳۰۲۰۴
۹۱۵۳۱۳۹۸۹۲

مجری سازان طوسی

هاشم ۵۱۰۳۰۲۱۲
۹۱۵۳۱۶۶۳۶۵ عامل مهرابی حمیدرضا ۵۱۰۳۰۲۱۳
۹۱۵۱۲۵۲۰۱۴ اکبری لر حسین ۵۱۰۳۰۲۱۵

علی زاده نوقابی

علی ۵۱۰۳۰۲۱۸
۹۱۷۷۷۳۵۳۰۰ رئیسی رخساره ۵۱۰۳۰۲۲۲
۹۱۵۵۰۱۵۰۷۷ رحیمیان نسیم ۵۱۰۳۰۲۲۳
۹۱۵۳۰۴۹۸۷۹ امین طوسی هاله ۵۱۰۳۰۲۴۵
۹۱۵۵۱۶۱۷۹۸ مرجانی شهره ۵۱۰۳۰۲۴۶
۹۱۵۱۳۱۳۷۹ واقعی امیرمحمد ۵۱۰۳۰۲۵۵
۹۱۵۳۱۴۹۰۵۹ ندایی پیام ۵۱۰۳۰۲۵۷
۹۱۵۵۱۳۹۵۰۸ قهرمانی معصومه ۵۱۰۳۰۲۵۹
۹۱۵۳۱۱۸۴۳۳ عامل مهرابی فاطمه ۵۱۰۳۰۲۶۱
۹۱۵۵۱۴۱۳۲۵ طلاقی مریم ۵۱۰۳۰۲۶۳
۹۱۵۵۰۰۹۴۳۳ سرخیلی آرزو ۵۱۰۳۰۲۶۶
۹۱۵۵۰۰۹۰۸۹ داور پناه یزد محمد علی ۵۱۰۳۰۲۷۱
۹۱۵۵۰۲۳۷۶۵ جاهدی کارگر علی ۵۱۰۳۰۲۷۳
۹۱۵۱۱۲۳۰۸۲۷ حسینی شانه ساز محسن ۵۱۰۳۰۲۷۵
۹۱۵۳۱۳۷۴۲۷ عطار بابک ۵۱۰۳۰۲۷۷
۹۱۵۳۲۰۴۰۶۹ ثابتی بایگی علی ۵۱۰۳۰۲۸۲
۹۱۵۵۱۲۷۰۰۹ روان خواه حسین ۵۱۰۳۰۲۸۴
۹۱۵۳۱۶۶۸۸۳ فرهت رضا ۵۱۰۳۰۲۸۹
۹۱۵۱۱۵۷۷۷۹ امینی سیدجاهد ۵۱۰۳۰۲۹۰
۹۱۵۵۱۰۰۵۵۹ ریاضی محمد رضا ۵۱۰۳۰۲۹۱
۹۱۵۳۱۰۳۰۰ شادمان پور ابو القاسم ۵۱۰۳۰۲۹۴
۹۱۵۷۶۷۲۰۰۰ عسکری سعید ۵۱۰۳۰۳۰۲
۹۱۵۵۱۶۴۰۰۳ عزیزی احمد آبادی ماندانا ۵۱۰۳۰۳۰۳
۹۱۵۱۱۰۶۷۲۳ فرهوش علیرضا ۵۱۰۳۰۳۰۶
۹۱۵۵۱۹۴۵۵۹ رنجبران تکتم ۵۱۰۳۰۳۰۸
۹۱۵۵۱۵۶۱۸۱ کاری مهیار ۵۱۰۳۰۳۱۰
۹۱۵۳۱۴۹۵۲۰ مولوی زاده یزدی حمید رضا ۵۱۰۳۰۳۱۲
۹۱۵۳۱۰۶۱۵۶ حامد مقدم احسان ۵۱۰۳۰۳۲۰
۹۱۵۱۱۱۷۶۸۹ منبتی آذر سادات ۵۱۰۳۰۳۲۱
۹۱۵۵۱۴۰۵۲۱ برومند حسینی نژاد سید حامد ۵۱۰۳۰۳۲۳
۹۱۵۳۰۳۴۶۴۰ سرخیلی آزاده ۵۱۰۳۰۳۲۵
۹۳۶۶۲۳۹۵۲۹ دلیری حمیده ۵۱۰۳۰۳۲۶
۹۱۵۱۱۳۱۴۴۰ تهرانی مهدی ۵۱۰۳۰۳۲۷
۹۱۵۳۱۹۲۵۰۳ رئیس زاده دهکردی علی ۵۱۰۳۰۳۲۹
۹۱۵۳۰۹۱۶۴۹ روکی حسین ۵۱۰۳۰۳۳۳
۹۱۵۵۲۴۰۹۸۹ بی مکر فیروزه ۵۱۰۳۰۳۳۹
۹۱۵۵۰۵۷۷۵۱ احسانی سمیرا ۵۱۰۳۰۳۴۱
خواجه نژاد طاهره ۵۱۰۳۰۳۴۲
۹۱۵۵۱۷۴۸۱۲ مظلومی مریم ۵۱۰۳۰۳۴۴
کشمیری مهدیه ۵۱۰۳۰۳۴۶
۹۱۵۱۱۵۴۴۴۴ کاظمیان شهرام ۵۱۰۳۰۳۴۷
۹۱۵۵۱۵۹۲۹۰ محمدی مهدی ۵۱۰۳۰۳۴۸
۹۱۵۵۱۶۴۹۷۸ دیمه محمد رضا ۵۱۰۳۰۳۵۲
۹۱۵۱۱۶۰۴۳۸ نیک بین حسین ۵۱۰۳۰۳۵۳
۹۱۵۱۱۲۵۹۲۱ شکری داود ۵۱۰۳۰۳۵۴
خلیلی محمد رضا ۵۱۰۳۰۳۵۵
۹۱۵۱۱۶۰۳۰۴ جاهدی مجید ۵۱۰۳۰۳۵۶
اریش حسن رضا ۵۱۰۳۰۳۵۸
۹۱۵۵۰۲۶۷۶۲ چوپانیان محمد علی ۵۱۰۳۰۳۶۳
گندمی حصار مهدی ۵۱۰۳۰۳۶۷
۹۱۵۱۰۰۰۵۶۶ مهدوی بهروز ۵۱۰۳۰۳۶۸
انصاری علی ۵۱۰۳۰۳۷۳
رشیدی سید محمد ۵۱۰۳۰۳۷۴
۹۱۵۳۱۶۶۶۴۳ ایرجی مجید ۵۱۰۳۰۳۷۶
حسینی سید یوسف ۵۱۰۳۰۳۷۸
۹۱۵۵۲۱۴۳۰۳ ترشیزی مهسا ۵۱۰۳۰۳۸۰
خوشرو آرشین ۵۱۰۳۰۳۸۱
۹۱۵۱۰۷۵۰۴۹ قدوسی فر مسعود ۵۱۰۳۰۳۸۲
۹۱۵۱۱۰۹۱۷۱ شکوه صارمی فریبرز ۵۱۰۳۰۳۸۶
۹۱۵ تعظیمی مجتبی ۵۱۰۳۰۴۰۳
۹۱۵۳۱۱۸۱۶۶ هاشمی سید مهدی ۵۱۰۳۰۴۱۵

.