مشاوران آی تی

فهرست اعضای مشاورین دارای حق رای در دومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی به شرح پیوست میباشد. مشاورین در مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره جدید مجاز به انتخاب دو نفر عضو مشاور در هیات مدیره نظام صنفی رایانه خراسان رضوی خواهند بود.  بای گروه مشاورین نفر سوم منختب به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره  منظور خواهد شد. مشاورین در مجمع  مجاز به انتخاب و رای به بازرس قانونی نیز خواهند بود.

مشاورین رتبه 3 فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خراسان رضوی

گروه یا شاخه مشاورین فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام های صنفی رایانه ای کشور در استانها مستند به بند ج ماده 32 آیین نامه اجرائی مواد 2و17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای برای انجام فعالیتهای مشاوره ای و نظارت بر  پروژه های انفورماتیکی تشکیل میشوند پروانه مشاوره و نظارت (فعالیت) این گروه از اعضاء  با تعیین سقف مجاز فعالیت توسط مراجع ذیربط صادر و بزودی اعطاء خواهد شد.
تذکر: کدهای عضویت حقیقی مطابق با آیین نامه به ترتیب تقدم عضویت حقیقی افراد ایجاد گردیده است.

شماره همراه نام خانوادگی نام کد عضویت
حقیقی
9151106171

سمیعی

محمد رضا 51030002
9155086950 اسدی شهیدی محمدوحید 51030005
9153131989 ماندگار حسین 51030023
9155111760 قدمیاری علیرضا 51030029
9155105563 فدایی حسین 51030030
9151155827 نجفی عیسی 51030039
9151231031 ظریف هدی 51030043
9153176324 بنانژاد محمود 51030050
9155007816 شاهین صنوبری محمدرضا 51030056
9155120230 کسائیان نائینی مرتضی 51030060
9155126423 رضوی فارمد امیر رضا 51030062
9155148145 حقانی ذبیحی حمید 51030069
91122259511 اسکندریان انجشش جعفر 51030074
9155119133 صفاری اعظم 51030080
9153014388 افخمی روحانی حسین 51030085
915113997 حسینی سید عبدالحسین 51030086
9153044059

حشمت مهاجر

محمد رضا 51030092
915304508 جاهدی چکاب جواد 51030093
9153155973 حسینی سید علی 51030098
9153178436 مقیدنیا امیر 51030099
9151100968 روح بخش معارف حمید رضا 51030139
9153162892

رضوی فارمد

علیرضا 51030144
9151114124 خزاعی نژاد پوریا 51030164
9159110582

عمواوغلی رحیمی

سان مهربان 51030169
9153058002 علی پور چک آب بهزاد 51030170
9155076560

نیری ترشیزی

فرشته 51030188
9153118433 فاطمی پور فرزانه 51030193
9151160282 کلاتیان حجت 51030200
9155147827 باذلی محمد 51030202
9151119015 مصدق محمد 51030204
9153139892

مجری سازان طوسی

هاشم 51030212
9153166365 عامل مهرابی حمیدرضا 51030213
9151252014 اکبری لر حسین 51030215

علی زاده نوقابی

علی 51030218
9177735300 رئیسی رخساره 51030222
9155015077 رحیمیان نسیم 51030223
9153049879 امین طوسی هاله 51030245
9155161798 مرجانی شهره 51030246
915131379 واقعی امیرمحمد 51030255
9153149059 ندایی پیام 51030257
9155139508 قهرمانی معصومه 51030259
9153118433 عامل مهرابی فاطمه 51030261
9155141325 طلاقی مریم 51030263
9155009433 سرخیلی آرزو 51030266
9155009089 داور پناه یزد محمد علی 51030271
9155023765 جاهدی کارگر علی 51030273
91511230827 حسینی شانه ساز محسن 51030275
9153137427 عطار بابک 51030277
9153204069 ثابتی بایگی علی 51030282
9155127009 روان خواه حسین 51030284
9153166883 فرهت رضا 51030289
9151157779 امینی سیدجاهد 51030290
9155100559 ریاضی محمد رضا 51030291
915310300 شادمان پور ابو القاسم 51030294
9157672000 عسکری سعید 51030302
9155164003 عزیزی احمد آبادی ماندانا 51030303
9151106723 فرهوش علیرضا 51030306
9155194559 رنجبران تکتم 51030308
9155156181 کاری مهیار 51030310
9153149520 مولوی زاده یزدی حمید رضا 51030312
9153106156 حامد مقدم احسان 51030320
9151117689 منبتی آذر سادات 51030321
9155140521 برومند حسینی نژاد سید حامد 51030323
9153034640 سرخیلی آزاده 51030325
9366239529 دلیری حمیده 51030326
9151131440 تهرانی مهدی 51030327
9153192503 رئیس زاده دهکردی علی 51030329
9153091649 روکی حسین 51030333
9155240989 بی مکر فیروزه 51030339
9155057751 احسانی سمیرا 51030341
خواجه نژاد طاهره 51030342
9155174812 مظلومی مریم 51030344
کشمیری مهدیه 51030346
9151154444 کاظمیان شهرام 51030347
9155159290 محمدی مهدی 51030348
9155164978 دیمه محمد رضا 51030352
9151160438 نیک بین حسین 51030353
9151125921 شکری داود 51030354
خلیلی محمد رضا 51030355
9151160304 جاهدی مجید 51030356
اریش حسن رضا 51030358
9155026762 چوپانیان محمد علی 51030363
گندمی حصار مهدی 51030367
9151000566 مهدوی بهروز 51030368
انصاری علی 51030373
رشیدی سید محمد 51030374
9153166643 ایرجی مجید 51030376
حسینی سید یوسف 51030378
9155214303 ترشیزی مهسا 51030380
خوشرو آرشین 51030381
9151075049 قدوسی فر مسعود 51030382
9151109171 شکوه صارمی فریبرز 51030386
915 تعظیمی مجتبی 51030403
9153118166 هاشمی سید مهدی 51030415

.