نشان تعالی
مدال الکترونيکی کيفيت برتر
کليک برای تائيد السيتکس

کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت

مقدمه
در محیط تجاری رقابتی و دائماً در حال تغییر امروز کسب و کارها دیگر نمی توانند بر یک بازار ثابت و پایدار برای
محصولات خود متکی باشند . آنها باید در زمینه های کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش، با رقبایی که روز به روز در
حال افزایش هستند، رقابت نمایند . برای موفقیت در بازار آنها نه تنها باید قیمت ها را پایین آورد بلکه باید تغییرات عمدۀ
بیشتری را در روش های تولید، روابط تجاری و حتی فرهنگ سازمانی خود به عمل آورند. کاربرد فناوری های اطلاعات
و ارتباطی می تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم فرایند تولید را پشتیبانی نماید . در این قسمت پس از بررسی سیر
تحول کاربد فناوری در صنعت به تعدادی از کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت اشاره می شود……

آنچه بايد مديران IT درباره بودجه بدانند (0 downloads) .

دسته بندی شده در: کاربردهای آی تیمدیریت بهره وریمدیریت فناوری اطلاعات

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.