نشان تعالی
مدال الکترونيکی کيفيت برتر
کليک برای تائيد السيتکس

جزوه درس تئوری های کارآفرینی برای دانشجویان دوره مجازی

دریافت فایل

دسته بندی شده در: جزوات آموزشی کارآفرینیکارآفرینی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.