برنامه استراتژیک بیمارستان امیرالمومنین (ع)

برنامه استراتژیک و عملیاتی طراحی شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

بهره گيري از : نقاط ضعف و قوت تهديد و فرصت و نيز موقعيت خاص مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع)

دریافت فایل :

eModir_daneshgah_strategy

دسته بندی شده در: مدیریت استراتژیک

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.