نشان تعالی
مدال الکترونيکی کيفيت برتر
کليک برای تائيد السيتکسبرنامه استراتژیک بیمارستان امیرالمومنین (ع)

برنامه استراتژیک و عملیاتی طراحی شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

بهره گیری از : نقاط ضعف و قوت تهدید و فرصت و نیز موقعیت خاص مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

دریافت فایل :

eModir_daneshgah_strategy

دسته بندی شده در: مدیریت استراتژیک

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.