نشان تعالی
مدال الکترونيکی کيفيت برتر
کليک برای تائيد السيتکسشیوه نامه ایجاد شرکتهای دانش بنیان

مقدمه
به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت¬ها و توانایی¬های موجود در دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای هیات علمی آنها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم) شرکت¬های دانش¬بنیان با شرایط زیر ایجاد می¬شوند:
شرکت دانش¬بنیان به شرکتی گفته می¬شود که از %۱ تا %۱۰۰ سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها یا واحدهای پژوهشی  باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد شرکت دانش¬بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی است.

دریافت فایل :

shive name ijad sherekat

.

.

.

دسته بندی شده در: مقالات ویژه

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.