شيوه نامه ايجاد شركتهاي دانش بنيان

مقدمه
به منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت¬ها و توانايي¬هاي موجود در دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضای هیات علمی آنها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (بند الف ماده 48 و ماده 51 قانون برنامه چهارم) شركت¬هاي دانش¬بنيان با شرايط زير ايجاد مي¬شوند:
شركت دانش¬بنيان به شركتي گفته مي¬شود كه از %1 تا %100 سهام آن متعلق به يك دانشگاه يا واحد پژوهشي و یا از 51 تا 100 درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها يا واحدهای پژوهشي  باشد. در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از %50 باشد شركت دانش¬بنيان خصوصي است و در غير اينصورت شركت دانش بنيان دولتي است.

دریافت فایل :

shive name ijad sherekat

.

.

.

دسته بندی شده در: مقالات ویژه

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.