همایش تجربه کاربری تهران

زمان ارسال مقالات: 11 خرداد 1392 لغایت 11 تیر 1392

فرمت دریافت مقالات: دانلود

ارسال به: info@uxtehran.com

دسته بندی شده در: کنفرانس ها، همایش ها ، سمینارها

Tags:

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.