کار گروهی

کار گروهی

در ابتدا شاید بهترین مثالی که بتوان زد که بتوان اکثر مزایا و معایب یک کار گروهی یا تیمی را بیان کرد، بتوان از قطره های آب و گروه آنها (رودخانه) سخن گفت.
قطره های به تنهایی آزادند هرجا می خواهند بروند. اما هیچکدام به تنهایی قادر نیستند که سنگ های مووجود در سر راه خود را از جای خود تکان دهند. لاکن مجبورند مسیر خود که همان هدفشان هست را تکان دهند. اما هنگاهی که همین قطره ها باهم یکی می شوند و یک تیم تشکیل می دهند، آنگاه تمام مانع های سر راه خود را بر میدارند و همیشه به مسیر خود ادامه می دهند. به همین دلیل درصد موفقیت کارهای گروهی نسبت به کار فردی بسیار بیشتر است و این امر بر کسی پوشیده نیست. اما منظور از گروه، گروه هایی است بهم پیوسته اما در عین حال مستقل. یعنی هر گر.هی در راستای توانایی و استعدادهای خود وظایفی را انجام دهد که این اعمال در راستای تحقق هدف واحد کل گروه باشد.

[download id=”783″]

دسته بندی شده در: مقالات ویژه

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.