ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی

11

با تحولات سریع و شتابان محیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و مواجه اقصادهای ملی با اقتصاد جهانی و مطرح شدن پدیده های همانند «جهانی شدن اقتصاد» و «فن آوری اطلاعات»، مباحث اساسی در خصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و رفاه اقتصادی مطرح می گردد. یکی از این مباحث جدید، نقش کارآفرینان در این فرایند می باشد. کارآفرینی از مفاهیم جدیدی است که حداقل در محدوده علم اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی و سایر مقوله های مرتبط با این موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم رو به گسترش می باشد. به دلیل آنکه معنای تحت الفظی «کارآفرینی» نمی تواند عمق محتوی و مفهوم این واژه را مشخص نماید و برای جلوگیری از فهم نادرست این موضوع یا واژه با سایر واژه ها و برای رسیدن به فهم و فرهنگ مشترک از آن، معرفی و شناساندن این واژه بسیار مهم می نماید. این که کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ فرآیند کارآفرینی چگونه است؟ نقش و تأثیر کارآفرینی و کارآفرینان در ابعاد توسعه و رشد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همانند اشتغال چیست؟ نقش آموزش و تجربه در رشد کارآفرینی چه میزان است؟ سؤالهایی هستد که باید برای رسیدن به این فرهنگ مشترک به وضوح و مبسوط پاسخ داده شود.

دانلود فایل:

ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی (قالب PDF)

ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی (قالب WORD)

دسته بندی شده در: کارآفرینی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.