شیوه نوین رهبری

e6c8b43c2f1472e634430b26f70dbac3125

در دو دهه گذشته، جهان شاهد تغییرات بی سابقه ای در سایه انقلاب جهانی شدن بوده است. در این مقاله شیوه های رهبری در میان رییسان دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شده است. پرسشنامه روشهای رهبری که جزو نوآوریهای رهبری در عصر کنونی محسوب می شود، به عنوان چارچوب نظری برای بررسی روشهای رهبری رییسان دانشگاهها انتخاب شده و جامعه آماری شامل ۹۶۰ نفر از اعضای شوراهای دانشگاههای کشور بوده است. از این میان، ۴۷۲ پرسشنامه سودمند از سوی اعضای شوراها دریافت شد. برای شناسایی عوامل معنی دار از تحلیل عاملی و چرخش واریماکس استفاده شد. پس از اجرای تحلیل عاملی چهار عامل قدرشناسی، مشارکت پذیری، نوآوری و الگو قرار گرفتن شناسایی شدند که این عوامل ۷۹٫۲ درصد از واریانس کل داده ها را تبیین کردند.

دانلود فایل:

ضرورت بکارگیری شیوه نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاههای کشور

رهبری دانشگاهها

رهبری در موسسات آموزش عالی

دسته بندی شده در: مدیریت

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.