«تجربه‌ی مثبت» و «تجربه‌ی منفیِ»

گزارش کامل سال ۲۰۱۷ گالوپ از وضعیت شاخص «تجربه‌ی مثبت» و «تجربه‌ی منفیِ» ساکنان کشورهای مختلف جهان را از اینجا دانلود کنید.

دسته بندی شده در: دسته‌بندی نشده

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.