تیپ شخصیتی شما چیست؟

تیپ شخصیتی شما چیست؟
درونگرایید یا برونگرا

آزمون آنلاین MBTI
http://tasmimyar.org/Home/Tests
tasmimyar.org

پشتیبانی:
t.me/tasmimyar_support

دسته بندی شده در: علوم

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.