خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک

خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک (شناسنامه خدمات)
✍️سازمان اداری و استخدامی کشور/معاونت نوسازی اداری/ چاپ اول ۱۳۹۶

کتاب شناسنامه خدمات

دسته بندی شده در: اخبار

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.