تکنیکهای بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۱۷

مقاله ای کامل از بازاریابی نوین در سال ۲۰۱۷ مورد نیاز تمام کسب و کارها

گزارشی کامل سال ۲۰۱۷ گالوپ از وضعیت شاخص «تجربه‌ی مثبت» و «تجربه‌ی منفیِ» ساکنان کشورهای مختلف جهان

دانلود مقاله تکنیکهای بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۱۷

 

دسته بندی شده در: مدیریت بازارمدیریت بازرگانی-بازاریابی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.